POLÍTICA DE PRIVADESA

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, (en endavant "RGPD") l'informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web https://www.colibantan.com, seran tractades per:

1.- Identitat i dades de contacte del responsable

Rosa Maria Juan Nebot, responsable de COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA

Direcció postal: Carrer Calabria nº142, 08015 - Barcelona

Telèfon: (+34) 93-277 65 39

DNI: 77.296.380-G

Direcció de correu electrònic: contact@colibantan.com

 

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Des de COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA podem tractar les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats, en funció del motiu pel quals ens les hagi facilitat:

 1. Gestionar l'alta per l'enviament d'informació d'utilitat o interès relativa a productes, activitats, exhibicions i publicacions, publicitaris i d'informació comercial, per diferents mitjans sobre la botiga, les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa.

 2. Tramitar la inscripció a les activitats i exhibicions organitzades per la l'entitat que ho requereixin.

 3. La publicació de fotografies i/o vídeos d'exhibicions organitzades per la botiga, tant al nostre web com als comptes oficials en xarxes socials a Facebook i Instagram.

 4. I en general, dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per poder donar resposta a les diferents consultes, comandes o peticions d'informació que l'usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se'n derivin.

 

La base legal per al tractament de les seves dades per a (I) l'enviament de comunicacions comercials a usuaris, (II) a la inscripció d'activitats i exhibicions (III) la difusió de material audiovisual (IV) i la resta de tràmits informatiusés el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.

En cada un dels formularis de recollida de dades d'aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l'usuari.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d'informació i altres tràmits de l'usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte, en cas contrari, no podem garantir donar-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l'usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l'assumpte "baixa" al correu contact@colibantan.com

L’usuari garanteix i respondrà de que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA per als fins assenyalats.

COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

3.- Destinataris de les dades

Els destinataris de les seves dades seran els responsables de COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA qui garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

4.- Conservació de les dades

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d'aquest web que vostè seleccioni. En aquest sentit:

 • Les dades per a l'enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, l'usuari manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

 • Les dades per a la inscripció a activitats i exhibicions organitzats per la botiga es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases legals específiques, per el seu correcte desenvolupament i un cop finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

 • El material audiovisual en el qual apareguin persones identificades o identificables es conservarà indefinidament fins que, si és el cas, la persona manifesti la seva voluntat de suprimir-lo, inclosa la seva retirada del web.

 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s'han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim de dotze mesos.

En resposta a la preocupació de COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s'han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d'aquest lloc web.

 

5.- Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RPGD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d'acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

Rosa Maria Juan Nebot - COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA - carrer Calabria nº142, 08015 - Barcelona (Espanya) o mitjançant correu electrònic a contact@colibantan.com i indicant a l'assumpte del correu " Sol·licitud drets RGPD".

A més, en tot moment l'usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

 

14 DE JUNY DE 2018

---------------

PRIVACY POLICY

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such persons data, (hereinafter "GDPR") we inform you that the data freely and voluntarily provided by its users to the website https://www.colibantan.com, will be dealt with by:

1.- Identity and contact details of the person responsible

Rosa Maria Juan Nebot, responsible for COLIBANTAN - A TAST OF AFRICA

Postal address: Calabria Street nº142, 08015 - Barcelona

Phone: (+34) 93-277 65 39

DNI: 77.296.380-G

Email address: contact@colibantan.com

 

2.- Purposes of treatment and legal basis

From COLIBANTAN - A TAST OF AFRICA we use your personal data for the following purposes, depending on the reason you have given us:

I. Manage registration for sending information of interest regarding products, activities, exhibitions and publications, advertising and commercial information, by different means about the store, its activities, services, offers, special promotions, as well as other relevant documents.

II. Process the registration for activities and exhibitions organized by the various entities that may  require it.

III. The publication of photographs and / or videos of exhibitions organized by the store, both on our website and on the official accounts on social networks on Facebook and Instagram.

IV. In general, to carry out all the actions that are necessary to respond to different queries, requests or requests for information that the user performs during navigation and interaction on our website, as well as the legal obligations that are in force.

The legal basis for the processing of your data for (I) the sending of commercial communications to users, (II) in the registration of activities and exhibitions (III) the dissemination of audiovisual material (IV) and the rest of informative procedures is in accordance with  prior requested consent , which may be revoked at any time.

For each of the data collection forms of this website, the user's express prior consent is required.

In order to respond to the requests for information and other procedures of the user, the user is obligated to provide their contact information, otherwise we cannot guarantee an adequate response. In the same way, at any time the user may revoke their consent, by email to contact@colibantan.com with the subject "revoke of  consent " .

The user guarantees that the data provided are true, accurate, complete and up to date, and is  responsible for any direct or indirect damages that may result from the breach of this obligation. In the event that the data provided belong to a third party, the user guarantees that he has informed this third party of the aspects contained in this document and obtained his authorization to provide his information to COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA for the indicated purposes.

COLIBANTAN - A TAST OF AFRICA reserves the right to exclude from the registered services any user who has provided false information, without prejudice to other actions that correspond in law. COLIBANTAN - A TAST OF AFRICA may use the user personal data on file to inform the user about modifications to the service, but will always request express authorization from the user for  sending of informative and / or email messages regarding advertising  products and services. In no case may the data be communicated or ceded to third parties, without the prior and express consent of the user.

3.- Data recipients

The recipients of the user's data will be the responsibility of COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA who guarantee at all times the privacy of these data and undertakes to keep them in correct order to avoid their alteration, loss and unauthorized access.

4.- Conservation of data

Your personal data will be kept during the corresponding legal term according to the type of treatment of this website that you select. In this way:

 • The data for the sending of newsletters and commercial communications of our products or services will be kept indefinitely until, in the event, the user expresses their desire to delete them.

 • The data for registration for activities and exhibitions organized by the store will be kept for as long as they last, according to their specific legal bases, for their correct development and once they have been completed, until they prescribe the possible responsibilities derived from its realization.

 • The audiovisual material in which identified or identifiable people appear will be kept indefinitely until  the person expresses their desire to remove such material.

In order for COLIBANTAN - TO TAST OF AFRICA to ensure the security and confidentiality of your data, the required security levels for the protection of personal data have been adopted and the technical means at their disposal have been implemented to avoid loss, misuse, alteration, unauthorized access and theft of personal data provided through this website.

 

5.- Exercise of rights

At any time, the user may exercise the rights of access to their personal data, rectification of inaccurate data, the removal of data that is no longer necessary or when any of the other cases of GDPR , to oppose the use of their data for reasons related to their particular situation, as well as to the limitation and transfer of data  in accordance with the conditions provided in the GDPR, by means of a written communication indicating the reason for their request, together with a copy of their ID, addressed to:

Rosa Maria Juan Nebot - COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA - Calabria street nº142, 08015 - Barcelona (Spain) or by email to contact@colibantan.com and with the subject "GPDR rights application".

In addition, at all times the user also has the right to file a complaint with the Spanish Data Protection Agency or the corresponding Control Authority that corresponds in each case.

 

June 14, 2018

A Taste of Africa

c/Calàbria, 142 - Barcelona