AVÍS LEGAL Y CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Llegeixi detingudament el present document. El mateix es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Us que regulen l’accés, navegació i ús del web de Rosa Maria Juan Nebot, responsable de COLIBANTAN - A TASTE OF AFRICA (en endavant, COLIBANTAN) ubicada a la URL https://www.colibantan.com/ (en endavant, el “Lloc Web”).

L'accés, navegació i utilització d'aquesta pàgina web implica per la seva banda l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat a aquest efecte.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

1- INTRODUCCIÓ I DADES DE LA BOTIGA

Rosa Maria Juan Nebot, responsable de COLIBANTAN, a Taste of Africa

Direcció postal: Carrer Calabria nº142, 08015 - Barcelona

Telèfon: (+34) 93-277 65 39

DNI: 77.296.380-G

 

Per comunicar-se amb COLIBANTAN, de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a la direcció de correu electrònic: contact@colibantan.com

 

2- OBJETE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions regulen l'accés als continguts i tots els serveis i productes oferts per COLIBANTAN a través del seu Lloc Web, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant això, COLIBANTAN es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i / o utilització.

L'accés i utilització dels continguts i serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes. Sense perjudici de l'anterior, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les presents condicions d'ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.

En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

 

3- ACCÉS

L'accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats pel Lloc Web té caràcter gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per COLIBANTAN a tercers a través del lloc web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, la qual cosa s'especificarà en les seves pròpies condicions de contractació. L'accés i navegació a través del lloc web no requereix registre.

 

4- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i / o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i / o servei inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de COLIBANTAN o, si escau, del titular dels drets corresponents.

 

5- UTILIZACIÓ DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga així mateix a abstenir d'utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en les condicions generals. En utilitzar els Serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través dels serveis proporcionats pel Lloc Web, qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

 

6- LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a COLIBANTAN a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en el propi lloc web, l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a COLIBANTAN per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

7- RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL SERVEI

COLIBANTAN no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web. En conseqüència, COLIBANTAN no garanteix ni es fa responsable de:

a) la continuïtat dels continguts del Lloc Web;

b) l'absència d'errors en aquests continguts o productes;

c) l'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra;

d) la invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;

e) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web;

f) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que COLIBANTAN estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, COLIBANTAN declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

COLIBANTAN es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, qui podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

COLIBANTAN no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi dels serveis i productes del lloc web, així com de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers .

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a COLIBANTAN perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que COLIBANTAN pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin d'aplicació.

 

8- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web, l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. COLIBANTAN no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, COLIBANTAN no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament COLIBANTAN a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.

L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre COLIBANTAN i el responsable del lloc web aliè.

9- POLÍTICA DE COOKIES

La Política de cookies del Lloc Web queda determinada per l’establert en el document de  POLÍTICA DE COOKIES.

10- POLÍTICA DE PRIVADESA

La Política de privacitat del Lloc Web queda determinada per l’establert en el documento de POLÍTICA DE PRIVADESA

11- DURADA I MODIFICACIÓ

COLIBANTAN podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris. La vigència temporal d'aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís legal modificat. Amb independència del que disposen les condicions particulars, COLIBANTAN podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.

12- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre COLIBANTAN i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent. COLIBANTAN i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

A Taste of Africa

c/Calàbria, 142 - Barcelona